نمونه سوال اصول حسابداری1 همراه با جواب

1-     دارایی های شرکتی85000ریال وسرمایه آن 35000ریال است. مطلوبست برآورد میزان بدهی شرکت.

حل:     دارایی = بدهی + سرمایه           

          85000 = x    + 35000

                 50000 = x                   

 

2-     میزان سود شرکتی 2برابرهزینه های آن است. اگرمیزان درآمد120000ریال باشد مطلوبست محلسبه 

هزینه وسود.

     حل:   هزینه ها ــــ درآمدها = سود     

              x      ــــ 120000= x2

                          120000 =  x3

    هزینه هاx = 40000   و سود = 80000

 

3-      میزان هزینه های شرکتی 2برابرسود آن است. اگرمیزان درآمد120000ریال باشد مطلوبست محلسبه  هزینه وسود.

            حل:   هزینه ها ــــ درآمدها = سود    

              x 2     ــــ 120000= x

                          120000 =  x 3 

        سود x = 40000   و هزینه = 80000

 

     4-  اگرمبلغ 4000000ریال شرکتی دارای سرمایه باشد ومیزان دارای های آن2برابر بدهی های آن باشد

          آنگاه میزان بدهی ودارایی را بدست آورید.

          حل:   دارایی = بدهی + سرمایه

                   X  2 =   X   + 4000000

                 بدهی= 4000000   و   دارایی = 8000000

 

    5- اگردارایی های شرکتی 3برابر سرمایه آن شرکت وبدهی های آن شرکت به میزان37000000ریال باشد

        مطلوبست محاسبه سرمایه ودارایی های آن شرکت.

        حل:   سرمایه +  بدهی  =  دارایی ها     

                    X   +37000000 = X 3

                            37000000 = X 2

                    سرمایهX = 16500000 و دارایی = 53500000

   6- اگر سرمایه گذاری مجدد شرکتی 3برابر برداشت آن باشدوبرداشت آن شرکت2برابرسود آن شرکت باشد و  

       اگردرآمد شرکت 3برابرسود آن باشدوهزینه ها بالغ بر120000ریال باشد همچنین سرمایه گذاری پایان

      دوره برابربا 3 برابر اول دوره باشد آنگاه سرمایه پایان دوره رابدست آورید؟

      حل :                     

    سود = درآمدها – هزینه ها       

                 ۱۲۰۰۰۰-X =    ۳X

                                              سود       ۶۰۰۰۰ < =   ۲X=۱۲۰۰۰۰       

      برداشت = سود * 2 => 60000* 2= 120000

      سرمایه گذاری مجدد = برداشت * 3  => 120000* 3= 360000

 

      سرمایه پایان دوره = برداشت – ((سرمایه گذاری مجدد+سود)+سرمایه اول دوره)

                          X +( 60000+360000) – 120000  )   = 3X )

                                            X + 420000 – 120000 = 3X                       

                                      300000 =2X

                                     X = 150000                  <= سرمایه اول دوره

     سرمایه پایان دوره =  سرمایه اول دوره * 3 => 150000*3= 450000

 

[ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ ] [ 13:12 ] [ رضا یزدانی ]
[ ]